Consilierii locali votează astăzi bugetul general al Municipiului Zalău

Ordine de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 31 ianuarie 2023, orele 09,00.

Aprobarea Ordinii de zi pentru ședința extraordinară din 31 IANUARIE 2023
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2023.
anexa 1 anexa 2 anexa 3 anexa 4 anexa 5 anexa 6 anexa 7 anexa 8 anexa 9 anexa 10 anexa 11 anexa 12 anexa 13 anexa 14 anexa 15
nota de completare cu anexa 2
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2023.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023.
anexele 1 – 5
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău.

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul clubului sportiv ”Sport Club Municipal Zalău” organizat ca instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării serviciilor sociale, nivelului mediu lunar al costului/ beneficiar și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenție din bugetul local al Municipiului Zalău, precum și valoarea totală a subvenției alocate în anul 2023 pe fiecare asociație și fundație în parte.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 444 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea majorării cuantumului cotizației anuale datorată de Municipiul Zalău în calitate de membru asociat al Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa.
8.Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației cadastrale pentru imobilul identificat în CF nr.75725 Zalău, nr. cadastral 2911, reprezentând teren intravilan cu construcții, situat pe str. Fabricii, nr. 28, proprietatea publică a Municipiului Zalău.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, transmise în administrarea și gestionarea ADI Ecodes Sălaj.
10.Proiect de hotărâre privind privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, cu bunurile reprezentând instalaţii de iluminat ornamental festiv, transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 66,14 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2023 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social din municipiul Zalău.
13.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu llarian” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27790 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții „Lucrări pentru obținerea autorizației ISU “ la imobilul : Clădire A, Clădire B, Corp de legătură între corpul A și B, identificat în CF 65803, cu nr.cadastral 65803-C1.
14.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” Zalău ca urmare a executării unor lucrări de reparații capitale.
15.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea Colegiului Național „Silvania” Zalău ca urmare a executării unor lucrări de reparații capitale.
16.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate , în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 184 mp, identificat cu număr cadastral 72820, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Merilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
17.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 30 mp, identificat cu număr cadastral 72556, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Alexandru Averescu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
18.Proiect de hotărâre privind modificarea redevenței datorate de operatorul S.C. Compania de Apă Someș S.A. Municipiul Zalău, în baza Contractului de delegare nr. 26717/12.06.2006.
19.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și în administrarea Colegiului Național Silvania Zalău în baza Proceselor Verbale de recepție la terminarea lucrărilor.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Poliției Locale Zalău.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidențele patrimoniale ale Municipiului Zalău și diminuarea valorii mijloacelor fixe a bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27795 din 12.09.2002, cu valoarea imobilului reprezentând Anexă gospodărească, identificată cu CF nr.68969 și număr cadastral 68969 – C2 din incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 Zalău, în urma demolării acesteia.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidențele patrimoniale ale Municipiului Zalău și diminuarea valorii mijloacelor fixe a bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”, în baza Protocolului de administrare nr. 27790 din 12.09.2002, cu valoarea imobilelor: Centrală termică identificată cu număr cadastral 67542 – C10 și Spălătorie identificată cu număr cadastral 67542 – C9 din incinta Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”, în urma demolării acestora.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna decembrie 2022.
24.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, cu bunurile rezultate în urma realizării investiției “Extindere rețea de iluminat public în Municipiul Zalău – Programul anual de investiții pe anul 2022”, transmise în concesiune către SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, actualizat în baza art.9, alin.(4) și alin.(5) din OUG nr. 64/2022, modificată prin OUG nr. 171/2022, aferent obiectivului de investiții ”Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu- Avram Iancu” SMIS 122136.
26.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău ca urmare a executării unor lucrări de reparații capitale.
27.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul I(grav) de handicap la data de 31.12.2022.
28.Raport privind modul de utilizare a sumelor acordate și tipurile de lucrări finanțate în anul 2022 în baza contractelor de finanțare încheiate în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult din Municipiul Zalău, aparținând cultelor religioase recunoscute din România aprobat prin HCL nr. 112/27.04.2017, modificat prin HCL nr. 171/25.05.2017 și prin HCL nr. 338/27.09.2022.
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea executǎrii unor lucrǎri suplimentare şi a Devizului general, actualizat, aferent obiectivului de investiții „Pietonizare strada Unirii”.
Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.