Liceul Pedagogic ”Gheorghe Şincai” se renovează prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

În data de 1 aprilie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat sesiunea de depunere a proiectelor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor publice, în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Termenul final de depunere pentru această primă sesiune este 30 mai 2022, iar apelul este unul competitiv la nivelul judeţului Sălaj, fiind alocate sume la nivelul judeţului 13.720.080,00 euro fără TVA pentru renovare moderată (prin renovare moderată se înţelege intervenţia ce conduce la o reducere a consumului de energie primară de 30- 60%), 1.879.463,00 euro fără TVA pentru renovare aprofundată (prin renovare aprofundată se înţelege intervenţia ce conduce la o reducere a consumului de energie primară de peste 60%), TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile se va asigura din bugetul de stat.

În acest sens, Primăria Municipiului Zalău a pregătit mai multe proiecte de investiții printre care se află și “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Şincai din municipiul Zalău – etapa 2. Potrivit proiectului, unitatea de învățământ va fi una modernă după renovăre, iar actul didactul se va desfășura în condiții foarte bune.

Principalele lucrări ce vor fi realizate

1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

– izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin:

> înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanţă ridicată;

> înlocuirea tâmplăriei interioare (uşi de acces şi ferestre) către spaţiile neîncălzite sau insuficient încălzite;

– izolarea termică a faţadei – parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei):

> termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei şarpantei;

> reabilitarea şarpantei, precum şi repararea şarpantei în cazul podurilor neîncălzite;

> înlocuirea învelitorii cu o soluţie alternativă, în măsura în care este justificată printro performanţă termică superioară; -închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

– izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spaţii destinate activităţilor la parter;

– izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereţilor subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru desfăşurarea activităţii sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii);

– izolarea termică a pereţilor care formează anvelopa clădirii ce delimitează spaţiul încălzit de alte spaţii comune neîncălzite.

2) Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

– repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

-repararea cazanului şi/sau repararea/înlocuirea arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de C02; înlocuirea se va face după caz cu cazane, cu condensare utilizând gaze, compatibile cu combustibilii gazoşi regenerabili;

– instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent C02; – înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului şi clădirea tip centrală termică;

– reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic

– încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masa.

3) Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior:

– soluţii de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

– soluţii de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spaţiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate;

– soluţii de ventilare mecanică centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanţă ridicată;

– repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiţionare a aerului, a instalaţiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidifîcare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;

– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelorşi/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creşterea performanţei energetice a clădirii.

4) Reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri:

– reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED;

– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

5) Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente

– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; – montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare şi transmitere la distanţă a datelor);

– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiei de încălzire interioară cu distribuţie orizontală şi modul de sală, inclusiv cu reglare şi contorizare inteligentă;

– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei. 6) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald:

– montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă.

7) Sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:

– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu captatoare solare termice sau electrice, instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficienţă şi sisteme centralizate de încălzire şi/sau de răcire, pompe de căldură şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziţionarea acestora.

8) Alte tipuri de lucrări:

– repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor;

– repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

– demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

– repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii

– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

– reabilitarea/ modernizarea instalaţiei electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

– alte lucrări identificate ca fiind necesare în urma elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie.

În baza prevederilor ghidului de finanţare, rezultă un buget total eligibil de 2.957.825,20 euro fără TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *