Primăria Zalău organizează concurs și caută director executiv pentru Direcția patrimoniu

Primăria Municipiului Zalău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de conducere de director executiv la Direcţia patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău şi a Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău, în data de 14 februarie 2023 – proba scrisă, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, P-ţa luliu Maniu nr.3, sala „Avram lancu”.

Funcția este ocupată în prezent de Alexandru Pura, numit interimar prin decizia primarului Ionel Ciunt. Alexandru Pura a venit la Primăria Zalău de pe postul de director adjunct al AJOFM Sălaj.

Condiţii specifice:
– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;
– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de maşter în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu
diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– să aibă minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice.

Dosarul de concurs va conţine:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei* eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar** *;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către Primăria Municipiului Zalău, ca organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, www.zalausj.ro în cadrul secţiunii „Cariera” în format deschis, editabil, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Zalău, în format letric.

Depunerea documentelor se face într-un dosar, iar copiile de pe actele prevăzute mai
sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor – se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
– proba scrisă – se va desfăşura în data de 14.02.2023 ora 11:00;
– interviul – va avea loc într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *