Regulament nou de vânzare a locuințelor de TIP ANL

Primăria Municipiului Zalău informează cetățenii posesori de locuințe ANL cu chirie, despre faptul că s-a aprobat noul Regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL. Noul regulament stabilește cadrul general, a principiilor și procedurilor de vânzare a locuințelor de tip ANL.

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează şi se administrează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Vânzarea locuinţelor de tip ANL se face conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 10 alin (1) ‘”Locuinţele pentru tineri destinate închirieri…, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului. ”

La nivelul municipiului Zalău, există un număr de 15 blocuri de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în temeiul legii sus amintite, însumând un număr de 224 locuinţe destinate închirierii, după cum urmează:

– str. Olarilor – 39 apartamente situate în blocul 03 şi 04 (P+4)

– str. Sfânta Vineri – 22 apartamente situate în bloc lAIFO B+C (P+3, 2 scări)

– str. Viitorului – 163 apartamente situate în 12 blocuri DM (P+3 şi P+2).

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 7 din 31 ianuarie 2019 s-a aprobat, Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip ANL, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare la acea dată.

În vederea vânzării locuinţelor de tip ANL a fost necesară actualizarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL, aprobat prin H.C.L. nr. 7 din 31 ianuarie 2019, cu modificările legislative prevăzute în OUG nr. 55/2021 privind modificarea Legii nr. 152/1998, conform cărora ‘Valoarea de vânzare reprezintă

valoarea de investiţie a construcţiei, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculate în funcţie de durata normal de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale (…) şi virată către A.N.L.conform prevederilor art.8 alin.(13) şi actualizată cu rata inflaţiei în scopul vânzării locuinţelor de tip ANL ”.

Vânzarea locuinţelor se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi în conformitate prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii.

Vânzarea locuinţelor se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Municipiul Zalău, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii;

a) titularul contractului de închiriere, precum şi soţul/soţia acestuia pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii;

b) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m^, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină la data încheierii contractului de vânzare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obţinerea unui teren în condiţiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată;

d) la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei, realizat în ultimele 12 luni, să nu depăşească cu 100% salariul mediu net pe economie;

e) contractul de închiriere să fie valabil la data depunerii cererii de cumpărare şi la data vânzării;

f) solicitantul să nu figureze cu debite la plata cheltuielilor de întreţinere şi chirie.

Valoarea de investiţie a locuinţei (Vil) se calculează ca fiind raportul dintre valoarea de investiţie a imobilului (Vii), care a fost comunicată de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi suprafaţa construită desfăşurată (Scdi) a imobilului, multiplicat cu suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei (Scdl).

Valoarea de vânzare a locuinţei (Vv) are TVA-ul inclus şi se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţei reprezintă valoarea de investiţie a locuinţei (Vil), diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de către autorităţile administraţiei publice locale şi virată către ANL. Valoarea obţinută se actualizează cu rata inflaţiei, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune a locuinţei şi data vânzării acesteia. Data vânzării este considerată data depunerii cererii de achiziţionare a locuinţei.

Valoarea actualizată stabilită potrivit prevederilor art.l3 se ponderează cu un coeficient stabilit în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri (Municipiul Zalău – rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană = 0,9).

In cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le deservesc.

Preţul final al locuinţei se va achita, în funcţie de tipul de vânzare pentru care solicitantul a optat prin cererea de achiziţionare a locuinţei ANL, integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii, integral în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, respectiv în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

Contractul de vânzare cu plata în rate lunare egale inclusiv dobânda prevede prevede următoarele:

a) transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege;

b) până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora;

c) cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadenţă; executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autorităţile administraţiei publice locale în care sunt amplasate

locuinţele, în condiţiile în care titularul contractului de vânzare cu

plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de

data stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător;

e) suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare;

f) după expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată;

g) posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale;

h) în cazul rezilierii contractului în temeiul lit. f), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L.

In cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, plata avansului de minimum 15%, a superficiei, precum şi a comisionului de 1% se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare egale se pot achita astfel;

a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu net pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%;

b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu net pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%;

c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu net pe economie.

ACTE NECESARE CUMPĂRĂRII LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

1. Cerere tip ( se obţine de la Direcţia Patrimoniu);

2. C.I. soţ, soţie şi ceilalţi membri majori ai familiei menţionaţi în contract – original + fotocopii;

3. Certificat de naştere pentru copii minori menţionaţi în contract – fotocopii;

4. Certificat de căsătorie/ hotărâre definitivă de divorţ (după caz)- fotocopie;

5. Adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare/ declaraţie notarială care să conţină veniturile nete realizate în ultimele 12 luni ( anterioare lunii în care se depune cererea de cumpărare ) pentru soţ, soţie şi ceilalţi membri ai familiei care realizează venituri, menţionaţi în contract;

6. Declaraţie notarială pentru soţ, soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinere, menţionate în contract, din care să rezulte :

-starea civilă;

-că nu deţin o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă minimală/persoană de 37 m^;

-că nu deţin un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-că nu au mai beneficiat de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii;

-că veniturile comunicate prin adeverinţa de venit sunt unicele venituri realizate.

7. Cererea de finanţare aprobată de instituţia financiară care acordă creditul pentru cumpărarea locuinţei ( pentru cei care optează pentru achitarea integrală a preţului final din credite contractate de la instituţii financiare autorizate);

8. Dovada eliberată de administratorul imobilului că beneficiarii sunt la zi cu plata cotelor de întreţinere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *