Prima ședință a Consiliului Local Zalău cu prezență fizică după pandemie. 58 de proiecte în dezbatere

Joi, 31 martie 2022, ora 09.00, în Sala de Ședință Mică,  din cadrul Primăriei va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău, cu prezența FZICĂ a consilierilor locali.

Ședința ca fi transmisă live pe pagina de facebook a Primăriei Municipiului Zalău.

 Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 31 martie 2022, orele 09:00

Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului local din data de 10 februarie 2022 și 25 februarie 2022 precum și a Ordinii de zi pentru ședința ordinară din 31 martie 2022

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în zonă cu funcțiuni mixte, construire imobile cu funcțiuni mixte, realizare acces și operațiuni notariale” Aleea Movileștilor nr. 5A și 7, beneficiari: City Plaza Imobiliare SRL și Crișan Rezidențiale SRL.

Documentatie

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe colective mici”, str. Merilor FN, beneficiar SC Handling Logistics and Estates SRL.

Documentatie

3.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în ISP2A” pentru terenul în suprafață totală de 1125 mp, situat pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 98D, înscris în CF nr. 71537 Zalău, nr. cad.71537, beneficiar SC Hudin Anda SRL.

Documentatie

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament și a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău.

 anexa 1;     anexa 2

5.Raportul Primarului Municipiului Zalău privind starea economică, socială și de mediu în Municipiul Zalău pentru anul 2021.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Zalău.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru Serviciul de Administrare al Domeniului Public Zalău.

9.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău, ca urmare a reevaluării activelor fixe corporale pe anul 2021.

10.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de constituire a dreptului de superficie asupra imobilului teren în suprafață de 232 mp, în favoarea SC Sepal Comerț SRL.

11.Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea publică  a Municipiului Zalău, transmise în administrarea și gestionarea ADI Ecodes Sălaj, ca urmare a  reevaluării activelor fixe corporale 2021.

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, date în concesiune la SC Compania de Apă Someş SA Cluj, prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes –Tisa în calitate de autoritate delegantă.

13.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile/spații (săli de sport, săli clasă, terenuri, alte spații /terenuri )– temporar disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău.

14.Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău, ca urmare a reevaluării activelor fixe corporale 2021.

15.Proiect de hotărâre de modificare și completare a art.3 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr.372 din 16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău, pentru anul 2022.

16.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, rezultate în urma realizării investiției „Realizare spații de garare acoperite pentru autobuze electrice”, transmise în  administrarea SC Transurbis SA Zalău.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a unui Acord de Parteneriat Educațional cu Liceul cu Program Sportiv ”Avram Iancu” în vederea derulării proiectului  ”Ambiție de Primăvară ediția a II- a 2022”.

18.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Poliției Locale Zalău a două sisteme de supraveghere video în 2 puncte gospodărești și completarea Contractului de administrare nr. 59261 din 18.12.2012.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna februarie 2022.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, nr.64A, bloc O4, ap.7, în favoarea titularului contractului de închiriere.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, nr.64A, bloc O4, ap.8, în favoarea titularului contractului de închiriere.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului nr.15, bloc DM11, ap.5, în favoarea titularului contractului de închiriere.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrișare, a suprafeței de 9 mp teren cu vegetație forestiră în favoarea Asociația Radio Maria România, în scopul menținerii stației de emisie recepție.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrișare, a suprafeței de 1108 mp teren cu vegetație forestiră în favoarea SC Orange România SA, în scopul menținerii stației de emisie recepție.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrișare, a suprafeței de 400 mp teren cu vegetație forestiră în favoarea SC Vodafone România SA, în scopul menținerii stației de emisie recepție.

26.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea SADP Zalău a sistemului de semaforizare realizat la intersecția dintre str. S. Bărnuțiu și str. Sfânta Vineri, executat și pus în funcțiune în cadrul proiectului de ,, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa Est-Vest, str. Simion Bărnuțiu-str. Voievod Gelu“.

27.Proiect de hotărâre privind  aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 223,55 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale a municipiului Zalău pentru anul 2022.

29.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.237/  29.07.2021 pentru achiziţionarea  de către MUNICIPIUL ZALĂU a  serviciilor   juridice  de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul penal nr. 477/84/2020/a1*, atât în cameră preliminară cât și în faza de judecată, în situația în care Municipiul Zalău a fost introdus în calitate de parte responsabilă civilmente.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desființarea constructiilor provizorii reprezentând  garaje, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în municipiul Zalău,  zona Dumbrava Nord – strada Iuliu Coroianu.

31.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numitului Crişan Ţilică a suprafeţei de 500 mp teren intravilan identificat în C.F. nr. 11629 Zalău, nr. top 483/1/1/1/1/2/1/a/b în vederea înaintării pentru emiterea Ordinului Prefectului.

32.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău  nr. 36 din 10.02.2022 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2022.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai-CANTINĂ”.

34. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru blocul de locuințe P40

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe SB 34 din Municipiul Zalău”.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă lucrărilor de ”Modernizare și amenajare zona str. Dumbrava bloc D16-D27” din Municipiul Zalău, județul Sălaj.

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local  nr. 230/29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău.

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente Serviciului de salubrizare-activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Zalău, rezultate în urma procedurii de atribuire a contractului de servicii.

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str.Olarilor, nr.64A, bloc O4 , ap.19, în favoarea titularului contractului de închiriere.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru Poliția Locală Zalău.

41.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 383 din 16 decembrie 2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea  rezultatelor inventarierii patrimoniului Consiliului Local al Municipiului Zalău pe anul 2021;

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii si subvenții precum și modificarea listei de investiții aprobată pe anul 2022.

Notă de completare

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercitiului bugetar pe anul 2021 al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

anexa 1;     anexa 2;     anexa 3;     anexa 4;     anexa 5;     anexa 6;     anexa 7;     anexa 8;     anexa 9;     anexa 10;

46.Proiect de hotărâre privind completarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și în administrarea SADP Zalău în baza  Proceselor Verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

47.Proiect de hotărâre privind predarea către  Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Municipiul Zalău a unor bunuri reprezentând dotări realizate în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și echipare a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Municipiul Zalău” – Etapa I – INTERNAT ”, cod SMIS 122532.

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de activitate pentru întreținere, reparații curente și reparații capitale străzi, întreținere și reparații colectare și canalizare ape pluviale, întreținere și amenajare cursuri de ape necodificate, precum și a listei de investiții aprobată prin HCL nr. 34/10.02.2022.

49.Proiect de hotărâre privind  solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Român aflate și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR” SA,  în domeniul public al Municipiului Zalău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

50.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice aferentă lucrărilor de reparatii capitale a străzii Plevnei (etapa 1), Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

51.Proiect de hotărâre privind  aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv Avram Iancu din municipiul Zalău”, cod SMIS 115362.

52.Proiect de hotărâre privind  aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte V1 din municipiul Zalău”, cod SMIS 116991.

53.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan conform P.U.G. 2010 Zalău și extravilan conform extrasului de carte funciară în suprafață de 48 mp, identificat cu număr cadastral 59578, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Hunedoarei și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

54.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 34 mp, identificat cu număr cadastral 73817, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Iulian Domșa și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

55.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 62 mp, identificat cu număr cadastral 70059, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Mircea cel Bătrân și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

56.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 48 mp, identificat cu număr cadastral 73851, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Câmpului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

57.Proiect de hotărâre revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Clubului Sportiv Municipal Zalău  asupra imobilului Hostel Stadion și totodată retragerea din folosință gratuită a imobilului ”Sediu administrativ” în vederea schimbării modului de gestionare a acestora, pentru desfăşurarea activităţilor în sistemul de educaţie fizică, sport și altele.

58.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă lucrărilor de modernizare a străzii Dudului ( din interesecția cu str. Bujorilor), Municipiul Zalău, jud. Sălaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *