Primăria Horoatu Crasnei organizează concurs pentru muncitor calificat

                                                                                               Nr. 4094/29.07.2021

ANUNŢ CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

Primăria comunei Horoatu Crasnei, judetul Sălaj cu sediul în comuna Horoatu Crasnei, str. Principală, nr. 83, organizeaza concurs de recrutare în vederea ocuparii postului contractual vacant de muncitor calificat, perioada nedeterminata, în cadrul Serviciului Public coșari drumari

Probele stabilite pentru concurs: SELECȚIA DOSARELOR, PROBĂ SCRISĂ ȘI INTERVIU.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul va avea loc la sediul Primariei Comunei Horoatu Crasnei, județul Sălaj.

– proba scrisă se va desfășura în data de 08 septembrie 2021, orele 10,00 ;

– interviul, va fi anunțat odată cu rezultatele la proba scrisă ;

Se vor respecta conditiile generale stabilite de art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Condiții generale de participare :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT :

a) studii generale;

b) permis de conducere categoriile B si C sau Tractor rutier;

c) fără condiții de vechime în muncă

Acte necesare înscrierii la concurs :

a) cerere de inscriere la concurs adresata secretariatului comunei Horoatu Crasnei ;

b) copia actului de identitate

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă ca nu a făcut poliţie politică,

Dosarele se depun până la data de 31 august, la sediul Primariei Horoatu Crasnei, judetul Sălaj .

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0260/637460-persoana de contact secretarul comisiei de concurs Taloș Călin-Cristian, tel. mobil 0761/102730.

P R I M A R,

MIRIȘAN MARIAN

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *