Primăria Municipiului Zalău se înscrie în programul Rabla Local

Astăzi, în cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local a fost aprobată participarea Municipiului Zalău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului de Mediu (AFM). Sesiunea de finanțare va începe în data de 21 aprilie 2023, iar din bugetul local a fost aprobată alocarea sumei de 600 mii lei, aceasta reprezentând contribuție proprie a Municipiului Zalău pentru un număr de 1.000 de autovehicule uzate și casate, ca parte a stimulentului de casare.
❗️❗️❗️Sesiunea de înscriere pentru solicitanții de finanțare se face după încheierea contractului de delegare de către Municipiul Zalău cu Administrația Fondului de Mediu. La data anunțată de AFM privind deschiderea sesiunii de înscriere pentru persoane fizice, Primaria Municipiului Zalău va publica anunțuri de informare în acest sens pe pagina de internet a instituției.
Obiectul Programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată pentru autovehiculul uzat, având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației/înmatriculări (după caz), în schimbul predării acestuia spre casare de către persoana fizică ce îl deține în proprietate de cel puțin 5 ani. Norma de poluare a autovehiculului trebuie să fie Euro 3 sau mai mică.
Autoritatea publică locală va încheia contracte de finanțare cu persoanele fizice, prin care acordă un stimulent pentru casare în cuantum de 3.000 lei, sumă compusă din finanțarea AFM de 2.400 lei și finanțarea de 600 lei susținută de la bugetul local.
✅Etapele programului
Conform Ghidului programului, unitățile administrativ-teritoriale pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă în perioada 21-28 aprilie 2023. După această dată, AFM analizează cererile de finanțare înaintate de către primării și, în funcție de sumele disponibile alocate programului Rabla Local, va selecta administrațiile locale participante.
După ce Primăria Municipiului Zalău semnează contractul de finanțare, AFM lansează platforma pentru înscrierea persoanelor fizice în program, iar lista cu persoane înscrise se trimite Primăriei Municipiului Zalău. Cetățenii prezintă Primăriei documentele justificative de eligibilitate și se încheie contractul de finanțare dintre primărie și cetățean.
Urmează predarea autoturismului la un centrul de preluare, după care se radiază autoturismul din circulație și ulterior Primăria Municipiului Zalău va proceda la plata stimulentului de casare în sumă de 3.000 lei pentru un autovehicul uzat, cetățenilor în baza contractului încheiat cu aceștia.
✅Criterii de eligibilitate a solicitantului de finațare
Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:
a) este persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a Municipiului Zalău;
b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale Municipiului Zalău; excepţie o face persoana fizică care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
✅Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat
Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale Municipiului Zalău;
b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;
c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.
✅Documente necesare
a) Cerere de înscriere;
b) Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată „conform cu originalul” de către solicitant;
c) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate „conform cu originalul” de către solicitant;
d) În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii prcedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moștenitor etc.;
e) Împuternicire notarială (dacă este cazul);
f) Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impuneri Încasări Control Persoane Fizice din cadrul Direcției economice a Primăriei Municipiului Zalău care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local;
g) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat;
h) Cazier judiciar;
i) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *