Anunț public – UAT Jibou

ANUNȚ privind începerea activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor și verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real, în vederea emiterii Procesului-verbal și acordării despăgubirilor, pentru imobilele supuse exproprierii necesare realizării investiției „Amenajare acces creșă mică în orașul Jibou”.

Comisia de analiză a cererilor depuse de titularii drepturilor reale și de verificare a dreptului de proprietate în vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii, situate pe teritoriul UAT oraș Jibou, constituită în baza Deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică nr. 132 din 16.04.2024 își începe lucrările la sediul UAT oraș Jibou, în sala de ședințe, începând cu data de 29.04.2024.

În termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț la sediul Consiliului local, titularii drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilelor afectate de expropriere, precum și orice persoană care justifică un interes legitim, sunt invitați să comunice Primăriei orașului Jibou, în atenția Secretarului unității administrativ-teritoriale (care asigură secretariatul comisiei), cererile formulate în temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 și art. 15 alin. (1) din HG nr. 53/2011, de acordare a despăgubirilor, copii legalizate a documentelor doveditoare (dacă nu au fost comunicate), precum și opțiunea privind acceptarea cuantumului despăgubirii propuse.

Cererea va conține numele și prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, documentele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunurilor imobile expropriate, în original sau copie legalizată (cu excepția cazului când acestea au fost deja predate expropriatorului, precum și opțiunea privind acceptarea cuantumului despăgubirii.)

În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toți, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atașa cererii.

Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate situate pe UAT oraș Jibou, care conține delimitarea imobilelor – teren cu casă de locuit și anexă – expropriate, tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate cuprinzând județul, localitatea, numărul cadastral, suprafața în metri pătrați, numele/denumirea proprietarului/deținătorului conform documentației cadastrale și a sumelor de despăgubire, sunt afișate la sediul Consiliului local, precum și pe pagina de internet a Primăriei orașului Jibou, începând cu data publicării prezentului anunț.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *