Inspectorii de la ITM Sălaj au controlat peste 100 de firme în luna decembrie

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2023, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției.

Pe parcursul lunii decembrie 2023, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost efectuate controale la 89 agenți economici, din care 21 au fost sancționați, aplicându-se 3 amenzi în cuantum total de 36.000 lei și 26  avertismente.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 1. nu se respectă dispozițiile legale privind repausul săptămânal, munca de noapte, sărbătorile legale și munca suplimentară;
 2. nu se respectă obligația plății salariilor cel puțin o dată pe lună de la data stabilită în contractul individual de muncă;
 3. la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor  individuale de muncă pentru toți salariații;
 4. nu se respectă obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 5. nu se respectă termenele de transmitere a suspendării contractului individual de muncă, respectiv a încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 6. salariatului nu i se eliberează adeverința de vechime în muncă la încetarea activității;
 7. nerespectarea obligației de informare a inspectoratului teritorial de muncă cu privire la prestatorii de servicii;
 8. neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite;
 9. nerespectarea obligației negocierii colective la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 lucrători.

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 29 agenți economici fiind aplicate 7 sancțiuni contravenționale sub formă de avertisment.

În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează:

 1. în cadrul evaluării de risc nu au fost luați în considerare lucrătorii sensibili la riscurile specifice;
 2. nu s-a efectuat măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare;
 3. programele de instruire – testare nu sunt elaborate pentru conducătorii locurilor de muncă și pentru lucrători, pe meserii şi activități;
 4. funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă nu respectă dispozițiile legale;
 5. instruirea introductiv- generală a  lucrătorilor  nu s-a finalizat  cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste;
 6. în fișa  postului  nu  sunt  consemnate  atribuțiile  lucrătorului din  punct  de  vedere  al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate;
 7. controlul medical periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 8. nu s-au luat măsuri pentru protecția lucrătorilor împotriva pericolului de accidentare prin cădere;
 9. lipsa dispozitivelor pentru delimitarea  și semnalizarea zonelor periculoase.

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

 • Luminița Elena Nemeș                                           
 • Inspector șef     

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *