IPJ Sălaj angajează doi ofițeri de poliție (medic veterinar) în cadrul Biroului Protecția Animalelor

Anunt incadrare directa posturi vacante in cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor – 2 posturi ofiter de politie (medic veterinar) IPJ SALAJ,

A  N  U  N  Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, și ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Nota raport DGMRU din cadrul IGPR nr.45499 din 07.12.2020 ;

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Str. Tudor Vladimirescu nr. 14/A, organizează,

C  O  N  C  U  R  S :

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

Pentru ocuparea unui număr de 2 (doua) posturi vacante de ofițer de poliție (medic veterinar) în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

NR.

CRT

UNITATEA DE PROVENIENŢĂ

FUNCTIA PREVAZUTA

POZITIA din statul de organizare

Insp. de Politie Jud. Sălaj

Ofițer specialist I (medic veterinar)

0219/D

Insp. de Politie Jud. Sălaj

Ofițer specialist I (medic veterinar)

0219/E

Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).

e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f)să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, după cum urmează:

– studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de știință, artă și cultură/domeniul/profilul/specializarea – medicină veterinară;

– studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de știință, artă și cultură/domeniul fundamental/ramură de știință/domeniul de licență: medicină veterinară/științe biologice și biomedicale (doar domeniul de licență medicină veterinară);

g)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l)să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m)      să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

  • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

o)să dețină certificat/atestat de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, vizat pe anul în curs.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

Agenții de poliţie pot participa la concurs dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b)      nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c)                 nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d)     a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

e)să dețină certificat/atestat de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, vizat pe anul în curs.

f)                  să aibă studiile şi cunoştinţele corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

– studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de știință, artă și cultură/domeniul fundamental/ramură de știință/domeniul de licență: medicină veterinară/științe biologice și biomedicale (doar domeniul de licență medicină veterinară);

Cerinţele postului în conformitate cu fișa postului :

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer de poliţie.
2. Gradul profesional  al ocupantului postului: minim subinspector de poliţie.
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. pregătire de bază:

– studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de știință, artă și cultură/domeniul/profilul/specializarea – medicină veterinară

sau

– studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de știință artă și cultură/domeniul fundamental/ramură de știință/domeniul de licență: medicină veterinară/științe biologice și biomedicale (doar domeniul de licență medicină veterinară).

3.2. pregătire de specialitate:
3.3. alte cunoştinţe: –
3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

– să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel secret de serviciu;

– să dețină/să obțină permis de conducere categoria „B”;

– să dețină certificat/atestat de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, vizat pe anul în curs

 

3.5. limbi străine: – nu este cazul.
4. Experienţă:
4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: nu este necesar.
4.2. vechime în specialitate: nu este necesar.
4.3. vechime în funcţii de conducere: nu este necesar.
4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni.
5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

– abilități verbale – dezvoltare bună;

– flexibilitate în gândire – dezvoltare bună;

– atenție distributivă – dezvoltare bună;

– spirit de observație – dezvoltare bună;

– abilități de comunicare asertivă – dezvoltare foarte bună;

– abilități organizatorice – dezvoltare medie;

– abilități de relaționare socială – dezvoltare foarte bună;

– spirit de colaborare – dezvoltare bună;

– – stabilitate emoțională – dezvoltare foarte bună;

– rezistenţă la acţiunea factori stresori – dezvoltare foarte bună

6. Atitudini necesare/comportament solicitat:

  • atitudine pozitivă faţă de muncă: interes profesional, conştiinciozitate, rigurozitate, exigenţă, perseverenţă, solicitudine, asumarea responsabilităţii, adaptabilitate;
  • atitudine faţă de alţii: obiectivitate, cooperare, sociabilitate, autocontrol;
  • alte atitudini necesare: devotament şi loialitate faţă de instituţie, tact, comportament echilibrat;
  • trăsături pozitive de caracter: respectarea eticii şi deontologiei profesionale, integritate morală, prestanţă, discreţie, fermitate;
7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: APT medical
8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt din punct de vedere psihologic, conform baremelor M.A.I.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaților se va realiza prin menționarea structurii (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române, pentru ocuparea a 2 posturi de ofițer specialist principal I ( medic veterinar) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj), urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, pe bază de opţiune.

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivelul Poliției Române, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

Înscrierea se realizează, în perioada 18-28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la ora 16:00),  exclusiv online la adresa de e-mail a unităţii în al cărui stat de organizare se regăseşte postul pentru care se organizează concursul, respectiv Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj, adresa de e –mail resurseumane@sj.politiaromana.ro .

Pe data de 28.12.2020, după ora de transmitere  16:00, nu vor fi luate în calcul cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată.

Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

Proba scrisă, va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R., tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.01.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs)

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail incadrare@.politiaromana.ro sau la nr. de fax 021.316.43.61

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *