Primăria Zalău vrea să cumpere fostul sediu BCR și să-l transforme în incubator IT

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 13617 din 17.02.2023, BANCA COMERCIALA ROMANĂS.A.. instituţie de credit, solicită în baza prevederilor Legii nr. 422/2001 republicată, ca Municipiul Zalău să-si exprime intenţia cu privire la cumpărarea cu ocazia înaintării ofertei de vânzare a imobilului situat pe teren concesionat în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu, Nr. 2, Jud. Sălaj.

Adresa nr. 17565 din 02.03.2023 înaintată Băncii Comerciale Române prin care
Municipiul Zalău îşi exprimă interesul cu privire la oferta învederată cu ocazia intenţiei
de a vinde imobilul edificat pe terenul concesionat în suprafaţă de 2.178 mp de către
Municipiul Zalău în calitate de concedent Băncii Comerciale Române în calitate de
concesionar cu ocazia realizării obiectivului de investiţie sediu instituţie financiar-bancară.

Imobilul mai sus menţionat este compus din umătoarele: construcţie în suprafaţă construită la sol de 404 mp, cu regim de înălţime S+P+4E, având număr cadastral 71606-
Cl; construcţie în suprafaţă construită la sol de 694 mp. cu regim de înălţime S+P, având
număr cadastral 71606-C2; construcţie în suprafaţă construită la sol de 365 mp. cu regim
de înălţime P+E+M, având număr cadastral 71606-C3, situat pe terenul intravilan în
suprafaţa 2.178 mp, proprietatea Municipiului Zalău.

Terenul pe care este edificată construcţia face obiectul contractului de concesiune nr. 4399 din 17.06.1992 prin care proprietarul, Municipiul Zalău, în calitate de concedent
transmite imobilul identficiat în Cartea Funciară nr. 71606 (CF Vechi nr. 51615), în suprafaţă de 2.178 mp către concesionar. Banca Comercială Română, în vederea realizării obiectivului de investiţii – sediu instituţie financiar bancară.

Municipiul Zalău are intenţia de a dezvolta proiecte de exemplu în domeniul învăţământului şi dezvoltării economico-sociale (incubator de afaceri, centru educaţional
cu orientare tehnică, IT şi socio medicală) care cuprind imobilul ce face obiectul prezentei, motiv pentru care vom acţiona cu diligenţele necesare dobândirii în proprietatea Municipiului Zalău.

„Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa depromovare a proiectului de hotărâre privind iniţierea demersurilor în vederea achiziţionării de către Municipiul Zalău a imobilului construcţie având nr. cadastral 71606-Cl, 71606-C2 şi 71606-C3, situat în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu, Nr. 2, Jud. Sălaj, a aprobării alocării din bugetul local a sumelor necesare întocmirii studiului de oportunitate şi a raportului de evaluare precum şi a numirii comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de achiziţionare a imobilului şi SOLICIT Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire la adoptarea acestuia”, semnează primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *