S-au publicat criteriile de prioritizare a locuințelor ANL din Zalău. Vezi cum vor fi repartizate

Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Zalău.
În vederea rezolvării problemei locuirii, pentru segmentul de populaţie constituit de tinerii aflaţi la începutul carierei profesionale, cărora sursele de venit nu le permit achiziţia unei locuinţe în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, se derulează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Programul guvernamental pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Local al Municipiului Zalău a optat pentru extinderea teritorială a accesului la locuinţe pentru tineri şi pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în localităţile limitrofe, Crişeni, Hereclean, Aghireş, Panic, dar care au domiciliul stabil în municipiul Zalău de cel puţin un an. Iniţiativa a fost luată deoarece la ultima analiză a cererilor de locuinţe pentru tineri am întâmpinat situaţii în care solicitanţii, domiciliaţi în municipiul Zalău, îşi desfăşurau activitatea pe platforme industriale sau la puncte de lucru ale unor unităţi economice situate în localităţile limitrofe ( Crişeni, Hereclean, Aghireş, Panic).
La nivelul municipiului Zalău, există un număr de 15 blocuri de locuinţe construite prin programul derulat de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în temeiul Legii nr. 152/1998, însumând un număr de 224 locuinţe pentru tineri destinate închirierii.
CRITERII DE ACCES LA LOCUINŢĂ
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în Municipiul Zalău, cât şi, după caz, în localitatea din afara municipiului Zalău unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă.
Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori dinfamilia acestuia.
NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni departaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu aufost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.
3.Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Zalău sau în localităţile Crişeni, Hereclean, Aghireş, Panic.
NOTĂ: Solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara municipiului Zalău cu satele apaţinătoare trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în municipiul Zalău.
Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRI NPUNCTAJ
1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat……………..10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu ………………………………………………7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar
a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ……………………5 puncte
b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ……………………7 puncte
c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv …………………………………………9 puncte
d) mai mică de 8 mp …………………………………………………………..10 puncte
2. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit ……………………………………….. 10 puncte
b) necăsătorit ……………………………………….8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţînere:
a) Copii
– 1 copil……………2 puncte
– 2 copii ……………3 puncte
– 3 copii ……………4 puncte
– 4 copii…………….5 puncte
-> 4 copii…………..5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ……2 puncte
3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ………………………………………………… 2 puncte
4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an …………………………………..1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani ……………………………….3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani ……………………………… 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani ……………………………….9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ……………4 puncte
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ……….. 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……………………………. 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………… 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ……………………………………………….13 puncte
5.5. cu studii superioare ………………………………………………… 15 puncte
6.Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ………….. 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii …………… 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate …………….. 5 puncte
7.Venitul mediu net lunar/membru de familie
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie … …. 15 puncte
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie ……….. 10 puncte.
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuință.
În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă.
Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *