Vezi lista de proiecte care vor fi dezbătute în ședința Consiliului Local al Municipiului Zalău

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 28 octombrie 2021, orele 09:00.

Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din data de 23 septembrie 2021, 30 septembrie 2021 și 12 octombrie 2021, precum și a Ordinii de zi pentru ședința din 28 octombrie 2021

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare și împrejmuire”, bd. Mihai Viteazul nr. 52, proprietate privată a SC YMY TRANS SRL.

Documentatie

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, precum și aprobarea listei de investiții pentru anul 2021 potrivit prevederilor art.48 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a bugetului creditului intern, aferent primelor 3 trimestre ale anului 2021 pe cele două secţiuni-secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.

4.Proiect de hotărâre privind avansarea din bugetul local a contravalorii abonamentelor pentru transportul public, destinate elevilor, începând cu data modificării art. 84 din Legea nr.1/2011,în vederea asigurării gratuității transportului public local pentru elevi.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 182/28.05.2020 privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitatea de gestionare a Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare,aprobarea tipului contractului de delegare a gestiunii ca fiind contract de achiziţie publică în condiţiile Legii nr.98/2016, a studiului de oportunitate şi fundamentare şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în Municipiul Zalău, cu modificările și completările ulterioare.

anexa 1 anexa 2 anexa 3 anexa 4 anexa 5

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren intravilan şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 32 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, zona intersecției Bulevardului Mihai Viteazu cu strada Armoniei, adiacent blocului T2.

7.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 86650 din 28.11.2019, încheiat între Municipiul Zalău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” pentru spațiul în suprafață de 313,92 mp din imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Unirii nr. 15, clasat ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista Monumentelor istorice SJ-II-m-B209989.

8.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren cu construcții, identificat în Cartea Funciară nr. 60303 Zalău, situat pe str. Măgurice, nr. 7, municipiul Zalău, județul Sălaj.

raport de evaluare

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în Municipiul Zalău, B-dul. Mihai Viteazu, nr. 10, ap. 1/a/II, în suprafață de 64,89 mp, proprietate privată a Municipiului Zalău, în scopul desfășurării de activități specifice organizațiilor nonprofit.

10.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a apartamentului nr.2, str. 22 Decembrie 1989, nr.8, municipiul Zalău, județul Sălaj, identificat în Cartea Funciară nr. 55227-C1-U4 Zalău.

raport de evaluare

11.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile /spații (săli de sport, teren, spații pentru alimentație publică) – temporar disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău.

12.Proiect de hotărâre privind transmiterea în gestiunea/administrarea/concesiunea operatorilor de servicii a bunurilor rezultate în urma realizării obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul zalău-etapa I”, SMIS 121975.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări de reparații pentru drumurile forestiere proprietatea publică a Municipiului Zalău, administrate de Ocolul Silvic Stejarul Zalău și alocarea sumei necesare efectuării acestor lucrări.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 237,34 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masă lemnoasă stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L.nr. 399 din 23 decembrie 2020 și H.C.L. nr. 189 din 24 iunie 2021.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru Casa Municipală de Cultură Zalău prin transformarea unor posturi în urma promovării în grad profesional imediat superior.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2021.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare, ce reglementează transportul public local în comun în municipiul Zalău, prestat de SC Transurbis SA Zalău.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de ”Reparații capitale carosabil și trotuar Calea Crișeni”, ”Reabilitare și modernizare strada Nicolae Titulescu” și aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de ”Modernizare strada Digului”, ”Modernizare strada Drumul Sării”, ”Modernizare strada Câmpului” din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

21.Proiect de hotărâre privind cuprinderea în bugetul pe anul 2022 și în Lista de investiții pe anul 2022 ale Municipiului Zalău a sumei necesare pentru realizarea obiectivului de investiții: Realizare, proiectare, asistență tehnică și execuție pentru “Amplasare monument de for public – statuia lui Mihai Viteazul și amenajarea zonei din jurul acesteia” și încheierea, în acest an, a contractului de servicii pentru realizarea investiției.

22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 26 mp, identificat cu număr cadastral 73990, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Petru Rareș și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

23.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, a două terenuri intravilane de 172 mp, respectiv 132 mp, identificate cu număr cadastral 73482 și număr cadastral 73484, libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada Irișilor și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

24.Proiect de hotărâreProiect de hotărâre privind completarea punctului 1 din Anexa nr.1 aprobată prin HCL nr.113/15.04.2021 prin introducerea unui nou serviciu social și asigurarea sumelor necesare prin redistribuire în cadrul sumelor alocate inițial pentru anul 2021.

25.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 5 la Hotărârea Consiliului Local nr.116/15.04.2021 de aprobare a bugetului SC Citadin Zalau SRL pentru anul 2021.

26.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 74 din 28 martie 2019 privind aprobarea actualizării Devizului General la faza de execuție lucrări, aferent obiectivului de investiții “Reabilitare traseu de drum județean DJ 191C Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 – tronson I” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 270 din 23 septembrie 2021.

27.Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocul de locuințe A16, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.

28.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul național de investiții ”Anghel Saligny” cu cererea de finanțare ”Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din municipiul Zalău”.

29.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul național de investiții ”Anghel Saligny” cu cererea de finanțare ”Modernizare coridor de mobilitate vest din municipiul Zalău”.

30.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul național de investiții ”Anghel Saligny” cu cererea de finanțare ”Lucrări tehnico – edilitare pentru blocuri ANL, cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău (rețea distribuție apă, rețea canalizare menajeră, stație pompare pentru canalizare menajeră, canalizare pluvială)”.

31.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul național de investiții ”Anghel Saligny” cu cererea de finanțare ”Modernizare str. Morii din municipiul Zalău”.

32.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2021 al SC TRANSURBIS SA Zalău.

Diverse.

Ședința va avea loc în sistem online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.