Vezi lista proiectelor care vor fi dezbătute în ședința Consiliului Local Municipal Zalău

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 25 ianuarie 2022, orele 12:30 – ONLINE
Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din data de 13 decembrie 2021, 16 decembrie 2021 și 3 ianuarie 2022, precum și a Ordinii de zi pentru ședința ordinară din 25 ianuarie 2022
1.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230 din 29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Zalău.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru realizare accese la proprietăți, reglementarea rețelelor stradale raportate la situația existentă și revizuirea funcțiunilor zonei la PUZ Parc Industrial Zalău Vest”.
Documentatie
3.Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în ceea ce privește modul de administrare de către unitățile școlare a sălilor de sport – proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după desfășurarea programului didactic-educativ, respectiv, aprobarea Regulamentul privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Zalău.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării sumelor reprezentând corecții ca și contribuție a Municipiului Zalău în cadrul proiectelor europene.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Zalău pentru anul 2022, începând cu luna ianuarie 2022.
6.Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de gestionare a infrastructurii fizice subterane pentru rețelele de comunicații electronice, aparținând Municipiului Zalău.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de dezvoltare și a tarifelor pentru serviciile/activitățile prestate de SC Citadin Zalău SRL, în baza contractului de delegare nr. 36269/10.08.2010
Anexa.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul de Administrare al Domeniului Public Zalău.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Zalău pentru anul școlar 2022-2023.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a contractelor de parteneriat pentru învățământul DUAL, la Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” pentru anul școlar 2022-2023.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna decembrie 2021.
12.Proiect de hotărâre privind completarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău în baza Proceselor Verbale de recepție la terminarea lucrărilor.
13.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău ca urmare a valorificării inventarului pe anul 2021.
14.Proiect de hotărâre privind transmiterea în gestiunea, administrarea și evidența financiar contabilă a Direcției de Asistență Socială Zalău a bunurilor aferente obiectivului de investiții ” Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T.17”.
15.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România SA, asupra imobilului teren aferent str. Parcului, în suprafață totală de 14 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea realizării lucrării de investiții ”Amplasare PTAb str. Parcului, loc. Zalău”.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 20,69 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
17.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, cu bunuri reprezentând instalații ornamentale pentru iluminat festiv, transmise în concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău.
18.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii gimnaziale „George Coşbuc” Zalău, structură a Școlii Gimnaziale Porolissum, în baza Protocolului de administrare nr. 27.784 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor de investiții:”Lucrări de reparații capitale suplimentare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Școala Gimnazială „George Coșbuc” Zalău constând în reparații capitale instalație electrică și actualizarea documentației PSI “.
19.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27785 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparații capitale: ”Reparații a gardului de împrejmuire a unității de învățământ Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău.
20.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27797 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor : ”Reparații capitale la Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” – Înlocuire acoperiș cantină, înlocuire acoperiș anexe, instalație paratrăsnet internat“.
21.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 7922 din 08.02.2017 încheiat între Municipiul Zalău și Clubul Sportiv Municipal Zalău, având ca obiect transmiterea în folosință gratuită a spațiului situat în incinta Stadionului Municipal, în suprafață de 345 mp, proprietatea Municipiului Zalău.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL.
Anexa
23.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public şi privat al municipiului Zalău pe anul 2021.
Anexa Proces verbal
24.Proiect de hotărâre privind modificarea redevenței datorată Municipiului Zalău de către operatorul SC Compania de Apă Someș SA, în baza Contractului de delegare nr. 26717/12.07.2006.
25.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Creșei Voinicel a unor spații din imobilul corp clădire- Grădinița cu Program Prelungit ”Voinicel” proprietatea publică a Municipiului Zalău situată în Zalău, str. Aleea Toamnei, nr, 1A, Județul Sălaj și a imobilului teren cu construcții având destinația de CREȘĂ realizată în cadrul proiectului ,,Grădinița cu program prelungit și creșă din cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu, nr.6 din municipiul Zalău -etapa I CREȘA“, SMIS 122270.
Anexa
26.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 66 mp, identificat cu număr cadastral 74042, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Romană și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
27.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații fără sarcini, în domeniul public al Municipiului Zalău, identificat cu număr cadastral 57841, oferită de proprietara Daroczi Magdolna Iren, necesar asigurării tramei drumului public str. Ștefan cel Mare.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social din municipiul Zalău.
29.Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de dezvoltare și a tarifelor aferente serviciului de iluminat public din Municipiul Zalău prestat de S.C. Citadin Zalău S.R.L în baza Contractului de Delegare nr. 45455 din 01.07.2021, aprobate prin HCL 205/01.07.2021 și HCL 379/29.12.2021.
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Poliției Locale Zalău.
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare prin concurs sau examen a funcțiilor publice de conducere de director executiv și director executiv adjunct al Poliției Locale Zalău și a funcției contractuale de director al Serviciului de Administrare al Domeniului Public Zalău.
33.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul I(grav) de handicap, la data de 31.12.2021.
34.Solicitarea SC YMY Trans SRL înregistrată sub nr. 90845/22.12.2021.
Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *