Vezi proiectele de hotărâre care vor fi dezbătute în cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 26 august 2021, ora 09:00
Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului local din data de 29 iulie 2021, precum și a Ordinii de zi pentru ședința din 26 august 2021
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, precum și modificarea listei de investiții aprobată pentru anul 2021.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 10193 din 12.01.1996, cu 10 ani, respectiv până în data de 28.08.2031, contract încheiat între Municipiul Zalău și SC ELY & ANDY SRL.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in Municipiul Zalau nr. 45455/01.07.2021, atribuit direct operatorului SC Citadin Zalău SRL.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe I58 din Municipiul Zalău”, cod SMIS 117519.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de “Reabilitare si modernizare strada Morii”, „Reabilitare si modernizare strada Armatei”, „Amenajare cale de acces carosabilă si pietonală in zona Gării Vechi”, „Înfiintare drum tehnologic si platformă pentru obiectivele de investiții „Construire bazin didactiv de inot si Construire baza sportiva de tip I, str. Faget, nr. 39” ”, ”Reparatii capitale carosabil si trotuar Calea Criseni ”, din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
6.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii Gimnaziale „Simion Bărnuțiu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27776 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții „Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu – achiziție 2 spații educaționale, respectiv alimentare cu apă, energie electrică, racord rețea canalizare, amenajare platformă din beton armat pentru amplasarea spațiilor educaționale“.
7.Proiect de hotărâre privind retragerea unor spații din administrarea Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău și a Direcției de Asistență Socială Zalău – Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Tinerețe fără Bătrânețe “ Zalău și transmiterea acestora în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr.5 Zalău pe perioada desfășurării lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu Program Prelungit nr.5 din Municipiul Zalău“, cod SMIS 124161.
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru proprietarii din blocurile de locuințe P+8 și V1 .
9.Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru proprietarii din blocul de locuințe SB34- Simion Bărnuțiu.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Zalău prin transformarea unor funcții publice specifice de execuție de polițist local ca urmare a promovării în grad profesional.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Casei Municipale de Cultură Zalău.
12.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile /spații ( săli de sport, săli de clasă, sala festivă, teren de sport, spațiu pt alimentație publică)-temporar disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău.
Anexa 1; Anexa 2;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în Municipiul Zalău pe str. 9 Mai, identificat în CF nr. 68653 Zalău nr. cadastral 68653 în suprafață totală de 3634 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Zalău și Centru de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în vederea organizării evenimentelor „Haidaț pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjană”, și a Festivalului Internațional de Folclor ”Ecouri Meseșene”.
15.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de doamna Scripcaru Mariana.
16.Proiect de hotărâre privind cererea de eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate de către doamna Moisi Lenuța Cirasela la bugetul local al Municipiului Zalău.
17.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Ciupe Iuliu și soția Ciupe Elena.
18.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia 325, cod SJ-II-a-B-04986, de la adresa str. 22 Decembrie 1989, nr. 18, ap. 3 din municipiul Zalău, Jud Sălaj.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de servitute de trecere, pe suprafața de 19 mp din suprafața totală de 1967 mp a imobilului înscris în CF nr.71086 Zalău, identificat cu nr. cad. 71086, proprietatea privată a domnului Szalontai Ferenc – Csaba , în favoarea imobilului- teren intravilan, înscris în CF nr. 65827, cu nr. cad. 65827, proprietatea privată a Municipiului Zalău
Anexa
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii programului anual de activitate pentru întreținere, reparații curente și reparații capitale străzi, întreținere și reparații colectare și canalizare ape pluviale, întretinere și amenajare cursuri de ape necodificate, precum si a listei de investitii aprobate prin HCL 208/29.07.2021
Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *