Bugetul Consiliului Județean Sălaj pentru dezvoltare depășește 216 milioane lei în 2023

Președintele Dinu Iancu-Sălăjanu a prezenta bugetul propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023. Proiectul bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023, s-a fundamentat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, conform anexei la prezenta.

Bugetul pregătit de președintele CJ Sălaj, destinat investițiilor din județ este mai mare față de anul 2022, ceea ce este îmbucurător. Peste 216 milioane de lei sunt programați a se cheltui pentru dezvoltarea județului Sălaj.

Totodată, Consiliul Județean Sălaj va cheltui 23,6 milioane lei pentru întreținerea drumurilor comunale și județene, peste 8,2 milioane lei sunt programați pentru învățământ, iar alte 2,5 milioane de lei vor fi cheltuiți pentru sănătate.


I. VENITURI TOTALE (A+ B), -total, din care: 391,595.00

A. Veniturile secţiunii de funcţionare (1+ 2+…+8), – total,din care: 174,919.00
1. Venituri proprii 7,850.00
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care: 84,000.00
2.1 Cote defalcate din impozitul pe venit 15%, cod. 04.02.01 40,197.00
2.2 Sume alocate din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cod. 04.02.04 5,627.00
2.3 Fond la dispoziţia consiliului judeţean din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativteritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cod. 04.02.05
38,176.00
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Sălaj, total, din care: 78,676.00
3.1 Finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României 4,657.00
3.2 Învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, din care: 3,013.00
3.2.1 Finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţămantul special 1,337.00
3.2.2 cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 1256.00
3.2.3 finanțarea burselor din învățământul special 420.00
3.3 contribuţiile pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţ 15,428.00
3.4. finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului; 26,312.00
3.5. finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap; 29,266.00
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea pentru drumuri judeţene şi comunale cod 11.02.05 18,046.00
5. Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului judeţului, cod. 11.02.06 39,043.00
6. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 630.00
7. Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 0.00
8. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -53,326.00

B. Veniturile secţiunii de dezvoltare (1+2+…+8) total, din care: 216,676.00

1. Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala cod 42.02.65 1,050.00
3. Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 cod 42.02.69 13,680.00
4. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02) 89,454.00
5. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 53,326.00
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate cod 42.02.16 0.00
7. Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” 42.02.87 7,921.63
8. Sume aferente creditelor interne 41.07.02 51,244.37

II. CHELTUIELI TOTALE, (A+B), din care: 391,595.00

A. Cheltuielile secţiunii de funcţionare (1+2+….+ 12), – total, din care: 174,919.00
1. Autorităţi executive – judeţul Sălaj 26,150.00
2. Alte servicii publice generale (fondul de rezervă, servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, etc.) 1,620.00
3.Tranzacții privind datoria publică 1,622.00
4. Apărare naţională – Centrul Militar Judeţean 650.00
5. Ordine publică şi siguranţă naţională – Serviciul de Urgenţă ”Porolissum” Sălaj 200.00
6. Învăţământ 8,294.00
7. Sănătate 2,553.00
8. Cultură, recreere şi religie 33,885.00
9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj 68,300.00
10. Protecția mediului 1,221.00
11. Programe, cotizații, contribuţii 6,754.00
12. Drumuri comunale şi judeţene – cheltuieli de întreținere şi reparații drumuri şi poduri, transferuri, rata împrumut 23,670.00

B. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare (1+2), total- din care: 216,676.00
1. Cheltuieli de investiţii 178,500.00
2. Repartizare din fond la dispoziţia consiliului judeţean din impozitul pe venit pentru cofinantarea proiectelor de dezvoltare locală, U.A.T.–uri 38,176.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *