Criteriile de acces prevăzute de HG nr.962/2001, în scopul stabilirii ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ANL

M
Primăria Municipiului Zalău aduce în atenţia tinerilor care au depus cereri pentru obţinerea unei locuinţe ANL, criteriile de acces prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 962 din 2001, în scopul stabilirii ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ANL.
Astfel, tinerii care au înregistrate cereri anterior datei de 31.05.2022 vor completa solicitările depuse cu actele doveditoare. Perioada de depunere a actelor doveditoare este 06.06.2022 – 06.07.2022.
Lista privind actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces și ierarhizare se poate procura şi de la Centrul de Relaţii cu publicul – Primăria Municipiului Zalău, camera 4 precum şi de pe site-ul instituţiei www.zalausi.ro secţiunea anunţuri.
Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în Municipiul Zalău
CRITERII DE ACCES LA LOCUINŢĂ
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii eererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în Municipiul Zalău, cât şi, după caz, în localitatea din afara municipiului Zalău unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă.
Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.
NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.
De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Zalău sau în localităţile Crişeni, Hereclean, Aghireş, Panic.
NOTĂ: Solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara municipiului Zalău cu satele apaţinătoare trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în municipiul Zalău.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
NOTĂ: – Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante.
– Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.
LISTA ACTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE PENTRU ANALIZA SOLICITĂRILOR DE LOCUDIŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CRITERII DE ACCES
1: Copie legalizată de pe certificatul de naştere şi cartea de identitate a solicitantului;
2: Declaraţii autentificate ale titularului cererii (solicitantului de locuinţă) şi, după caz ale soţului/soţiei şi ale celorlalţi membri majori ai familiei acestuia că nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în Municipiul Zalău, cât şi, după caz, în localitatea din afara municipiului Zalău unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă.
Titularii de cerere care sunt angajaţi ai unor platforme industriale sau puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, unităţi turistice, cultural sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, situate în Crişeni, Hereclean, Aghireş, Panic vor face dovada cu cartea de identitate că au domiciliul stabil de cel puţin un an în Municipiul Zalău.
3: Adeverinţă de la locul de muncă al titularului însoţită de copie a contractului de muncă.
CRITERII DE IERARHIZARE
1. SITUAŢIE LOCATIVĂ ACTUALĂ:
□ Copia contractului de închiriere înregistrat la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Zalău sau copia contractului de închiriere autentificat de un notar public (pentru solicitanţii care locuiesc cu chirie) sau adeverinţă de la administraţia căminului (pentru care locuiesc cu chirie în cămine aflate în proprietatea statului, a Municipiului Zalău unităţilor angajatoare), cu domiciliu/reşedinţă în actele de identitate la adresa locuinţei închiriate(soţ/soţie). în contractul de închiriere sau adeverinţa de la cămin se va specifica suprafaţa locuibilă închiriată şi dacă dependinţele şi utilităţile la care au acces sunt în folosinţă comună sau exclusivă (pentru cei care locuiesc în cămine).
□ Copia actului de proprietate sau de închiriere a imobilului în care solicitantul şi familia sa sunt toleraţi în spaţiu (pentm solicitanţii care sunt toleraţi într-un spaţiu locativ). Copii după actele de identitate ale persoanelor majore şi certificatele de naştere ale persoanelor minore cu vârstă până în 14 anii care locuiesc în acelaşi imobil, chiar dacă nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă.
Titularul cererii şi soţul/soţia acestuia trebuie să aibă în actele de identitate domiciliul viză de reşedinţă valabilă la adresa locuinţei în care sunt toleraţi.
2. STARE CIVILĂ ACTUALĂ
□ Copii legalizate după actele de identitate şi stare civilă ale solicitanţilor: cărţi de identitate (soţ/soţie), certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ definitivă sau certificat de divorţ (unde este cazul). în cazul divorţului cu minori se va prezenta hotărârea cei sau a sau judecătorească sau convenţie privind încredinţarea acestora, exercitarea drepturilor părinţeşti şi stabilirea domiciliului minorilor.
□ Copii legalizate după certificate de naştere pentru copii.
□ Pentru alte persoane aflate în întreţinere, copii legalizate ale contractului de întreţinere autentificat de un notar public, a hotărârii judecătoreşti privind obligaţia de întreţinere pentru rudele până la gradul IV, a hotărârii de plasament a unor copii din afara familiei pronunţată de instanţa judecătorească sau comisia pentru protecţia copilului, a hotărârii judecătoreşti de tutelă.
3. STARE DE SĂNĂTATE
□ Certificate medicale/ certificate de încadrare în grad de handicap, pentru solicitant un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere, care să ateste boala de care aceştia suferă şi care necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus.
4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI
□ Se calculează la momentul evaluării cererii de locuinţă astfel: data la care se raportează calculul vechimii cererilor este ultima zi a lunii anterioare analizării solicitărilor de locuinţe.
5.NIVELUL DE STUDII ŞJ/SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A TITULARULUI DE CERERE
□ Copii legalizate după ultimele diplome de studii absolvite (adeverinţe doveditoare), cu sau fără pregătire profesională (atestate sau certificate de calificare profesionale anexă a diplomei de studii unde este cazul) -pentru titularul de cerere. Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.
6. SITUAŢII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE
□ Adeverinţe care să ateste calitatea de asistaţi pentru tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială, care au împlinit 18 ani sau care au fost ocrotiţi în sistemul de protecţie în regim de asistenţă matemală, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
□ Acte de adopţie pentru cei care au adoptat sau adoptă copii, în copie conform cu originalul: Hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei definitivă şi certificat de naştere a copilului sau, după caz. Hotărâre de încredinţare a copilului.
□Procese-verbale de evacuare întocmite de executorul judecătoresc, ordine de evacuare.
7. VENITUL MEDIU NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE
□ Adeverinţe de salariat/venituri, cu venitul net realizat, pentru solicitant şi membrii familiei acestuia ori persoane aflate în întreţinere. Membrii familiei majori sau persoanele majore aflate în întreţinere care nu realizează venituri vor prezenta declaraţii autentificate de un notar public în acest sens.
□ Evaluarea veniturilor se va efectua astfel: la stabilirea listei de prioritate vor fi evaluate veniturile prezentate aferente lunii anterioare analizării solicitărilor de locuinţe; veniturile se vor raporta la valorile salariului net minim şi mediu, stabilite pe economie la nivelul lunii respective.
Notă: Se vor acorda punctaje la criteriul 7 numai în cazul în care prezintă acte doveditoare ale veniturilor toţi membrii familiei care realizează venituri sau (unde este cazul) declaraţie autentificată de un notar public pentru membrul de familie major care nu realizează venituri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *