Scandal în Consiliul Județean după ce Alina Sălăjan și-a pierdut funcția și a fost demisă

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 5/28 ianuarie 2021 s-a aprobat numărul
de posturi, organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Sălaj, ca urmare a reorganizării acestuia. La adoptarea hotărârii s-a apreciat că
reorganizarea, constând în mutarea Compartimentului patrimoniu cultural, turism şi tradiţii în structura Direcţiei patrimoniu, desființarea Compartimentului relații externe, cooperare şi afaceri europene în cadrul căruia se găsea un singur post, precum şi desfiinţarea şi înfiinţarea unor funcţii publice sau funcţii de natură contractuală, ar fi oportună şi necesară pentru utilizarea eficientă a resurselor umane şi desfăşurarea activităţii în bune condiţii.

În aplicarea hotărârii adoptate, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în
vigoare, funcţionarului public titular al raportului de serviciu aferent funcției publice
desființate (Sălăjan Alina-Maria), i s-au fost comunicate, prin notificarea cu nr. 1590/29.01.2021, următoarele:
– funcţia publică pe care o ocupă se desfiinţează în temeiul prevederilor art. 519
alin. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– beneficiază de un preaviz de 30 de zile calendaristice începând cu data
comunicării notificării, potrivit prevederilor art. 519 alin. (4) din Codul
administrativ;
– conform art. 519 alin. (7) din Codul administrativ, i se pune la dispoziţie o funcţie
publică de execuţie corespunzătoare, în cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Sălaj, pentru ocuparea căreia trebuie să opteze în termenul
de preaviz.

Conducerea CJ Sălaj precizează faptul că, potrivit prevederilor art. 419 alin. (7) din Codul administrativ, prin funcţii publice corespunzătoare se înţeleg fie funcţiile publice de acelaşi nivel, identificate prin categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, fie, în lipsa unor astfel de funcţii, prin punerea la dispoziţie a unei funcţii publice de nivel inferior.

În acest context, conducerea CJ Sălaj arată că funcţia publică pusă la dispoziţie era de acelaşi nivel, urmând ca, în cazul acceptării, funcţionarul public să beneficieze de aceleaşi drepturi, inclusiv salariale, ca cele avute anterior desfiinţării compartimentului şi, implicit, a postului ocupat.

În data de 26.02.2021 la registratura autorităţii publice a fost înregistrată, sub nr.
3348/26.02.2021, plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 5/28.01.2021 de către funcţionarul public al cărui post a fost desfiinţat, prin care actul administrativ este apreciat ca fiind nelegal și se solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 5/28.01.2021. Criticile aduse hotărârii se referă, în esenţă, la următoarele aspecte:

– că hotărârea nu i-a fost comunicată în mod direct;
– că nici în hotărâre şi nici în anexele la hotărâre nu se menţionează expres
desfiinţarea compartimentului;
– că atribuţiile compartimentului desfiinţat nu se regăsesc printre atribuţiile altor
compartimente din cadrul aparatului de specialitate;
– că, pe de o parte, s-a aprobat desfiinţarea postului pe care îl ocupa, iar, pe de altă
parte, s-a aprobat înfiinţarea unui post de consilier la cabinetul unuia dintre vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Sălaj.

Urmare a analizării criticilor aduse se constată că nu sunt întemeiate.

În sprijinul acestei afirmaţii CJ Sălaj arată punctual următoarele:
– Respectând prevederile legale, atât proiectul de hotărâre, cât şi hotărârea au fost
aduse la cunoştinţa publică prin afişarea pe site-ul autorităţii publice, funcţionarul public al cărui post s-a desfiinţat fiind, după cum am arătat mai sus, a fost informat cu privire la cele aprobate prin hotărâre prin notificarea cu nr. 1590/29.01.2021.
– Potrivit normelor de tehnică legislativă, având în vedere obiectul hotărârii nr.
5/28.01.2021, respectiv aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de
funcţii, în corpul hotărârii sau în anexe nu avea cum să se regăsească desfiinţarea unui
compartiment/a unui post.
– Prin referatul de aprobare întocmit de iniţiatorul proiectului de hotărâre s-a arătat
care dintre atribuţiile compartimentului desfiinţat se regăsesc printre atribuţiile altor
compartimente.
– În ceea ce priveşte critica privind decizia de a înfiinţa un post la cabinetul unuia
dintre demnitari, arătăm că nu are nicio legătură cu postul desfiinţat.

Potrivit prevederilor legale, respectiv cele ale art. 544 din OUG nr. 57/2019,
vicepreşedinţii consiliilor judeţene au dreptul de a avea în subordine cabinete formate din
maxim 2 posturi. Persoanele care ocupă aceste posturi sunt angajate pe durată determinată, respectiv pe perioada mandatului, intrând în categoria personalului contractual, nu a funcţionarilor publici şi fără a face parte din aparatul de specialitate al consiliului judeţean.

În concluzie, având în vedere că hotărârea a fost adoptată cu respectarea prevederilor
legale, nu există motive pentru revocarea acesteia, cu atât mai mult cu cât actul
administrativ a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice.

De asemenea, conducerea CJ Sălaj a aduce la cunoştinţă faptul că urmare a neacceptării funcţiei publice propuse, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 69/26.02.2021 s-a dispus încetarea raportului de serviciu a funcţionarului public al cărui post a fost desfiinţat.

Ulterior, după comunicarea în termenul legal a actului administrativ menţionat mai
sus, prin adresa înregistrată sub nr. 3857/8.03.2021 s-a formulat plângere prealabilă şi
împotriva acestuia.

Criticile aduse nu sunt întemeiate nici în ceea ce priveşte actul administrativ de
eliberare din funcţia publică, întreaga procedură prevăzută de actele normative aplicabile fiind întrutotul respectată.

„Am considerat de la început că nu e oportună desființarea acestui post. Consider că Alina are dreptate în condițiile în care s-au făcut alte angajări. Dacă va câștiga procesul în instanță cei care au votat pentru acest lucru vor fi buni de plată”, a declarat secretarul PSD Sălaj, Alin Demle.  

Sălăjan Alina-Maria a fost angajată la Compartimentul relații externe, cooperare și afaceri europene pe vremea când șef al județului era Tiberiu Marc. Sălăjan Alina câștiga 59000 lei anual, adică un salar de 4900 lei pe lună.

Odată ce Dinu Iancu a câștigat alegerile și a devenit președinte al CJ Sălaj, la începutul anului a făcut o reformă în instituție și a desființat acest compartiment, pe motiv că nu avea nicio utilitate publică și nici nu avea activitate.

One thought on “Scandal în Consiliul Județean după ce Alina Sălăjan și-a pierdut funcția și a fost demisă

  1. putem sa vedem fisa postului pentru doamna alin? tare curiosi suntem ce facea de fapt……….parca era in om de afaceri a consiliului judetea Salaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *