Spitalul Județean organizează concurs pentru angajarea unui medic pe Secția Boli Infecțioase

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău organizează concurs, în conformitate cu prevederile
Ordinului MS nr. 869/2015, pentru ocuparea următorului post:

▪ 1 post de medic specialist în specialitatea boli infecțioase, pe durată determinată, în
secția Boli Infecțioase.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie de pe diploma de licență şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale, cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazier judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanța de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate, în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la literele d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosarul de concurs în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Tematica și bibliografia pentru concurs: tematica și bibliografia pentru concursul de ocuparea de post, specialitatea boli infecțioase, postate pe site-ul Ministerului Sănătății.
Inscrierile la concurs/examen se fac la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, serviciul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.
Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare, de la data publicării anunțului.

Relații suplimentare se pot obține la serviciul RUNOS, telefon: 0260616920, interior 120;
0758013467

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *