Vezi ce proiecte vor fi dezbătute joi, 25 martie, în ședința ordinară a Consiliului Local al Mun. Zalău

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 25 martie 2021, orele 09:00

Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din data de 18 februarie 2021 și data de 12 martie 2021 precum și a Ordinii de zi pentru ședința din 25 martie 2021

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 4 locuințe unifamiliale și împrejmuire teren, strada Pescarilor nr.44A”, beneficiar ADCR IMOB SRL.

     Documentatie

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire două șoproane în incinta SC Trans Sălaj SA, pe teren proprietate privată în suprafață de 16058 mp, situat în intravilanul localității Zalău, str. Fabricii nr. 30”.

     Documentatie

3..Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală metalică”, str. Depozitelor nr. 8A, beneficiar Hodiș Andrei Dorin și Hodiș Adriana Georgeta.

     Documentatie

4..Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2022, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 2,6% .

     tabloul impozitelor și taxelor locale

5..Proiect de hotărâre privind aprobare Tema concurs de soluții și Regulament concurs de soluții pentru realizare, proiectare, asistență tehnică și execuție pentru ”Amplasare monument de for public-statuia lui Mihai Viteazul și amenajarea zonei din jurul acesteia”.

6. .Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

7. .Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Zalău pe anul 2020.

8. .Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Zalău nr. 394 din 23.12.2020 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău pentru anul 2021.

9. .Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.183 din 06 iunie 2017 privind aprobarea suportării de către Municipiul Zalău a comisionului de tranzacții online, în cadrul Sistemului informatic de gestionare și plată a taxei de trafic greu în mediul virtual și a impozitelor și taxelor locale-persoane juridice.

10. .Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea  Procedurii de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al Municipiului Zalău, a eșalonării la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare de contribuabilii persoane fizice și juridice precum și procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice, aprobată prin H.C.L. nr.69 din 30 martie 2017.

11. .Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală în vederea participării la proiectul “Consolidarea dialogului între autoritățile publice locale și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord Vest”.

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și bl.80 (scara A) din municipiul Zalău” și abrogarea Hotărârilor de consiliu local al municipiului Zalău nr. 130 din 15 mai 2019 și nr. 50 din 18 februarie 2021.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul de Administrare al Domeniului Public Zalău.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna februarie 2021.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea atestatului de administrator de condominii pentru persoane fizice, din Municipiul Zalău.

16 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice întocmită de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău în scopul efectuării unor lucrări de cultură și de întreținere a culturilor instalate în anii anteriori, necesare a se efectua în anul în curs pentru pădurea proprietatea publică a Municipiului Zalău.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de prestări servicii silvice precum și modificarea tarifului orar pentru lucrările de exploatare forestieră  executate în baza Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 7000 din 22.09.1998 atribuit în favoarea SC DOMI PREST COM SRL cu 26 ani.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27783  din 12.09.2002.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27775  din 12.09.2002.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit ” Ion Creangă” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27773  din 12.09.2002.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în concesiunea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca și SC Citadin Zalău SRL, în baza Contractului de delegare nr. 24040/01.04.2016.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Reformat ”Wesselenyi” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 30525 din 29.08.2008.

24. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF nr.55275-C1 Zalău (CF vechi nr.7244), nr. top 534/a/1/1/1/I/a/II, situat în municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr.10, ap. 1/a/II.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27795 din 12.09.2002.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, cu bunurile recepționate în baza Procesului verbal nr. 5754/29.01.2021.

27. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 272 din 27.08.2020 și aprobarea dezlipirii și atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafață de 27 mp, teren situat în intravilanul municipiului Zalău, adiacent blocului D111, str. Gheorghe Doja, nr. 89.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului  privind consolidarea relațiilor de cooperare între MUNICIPIUL ZALĂU și ORGANIZAȚIA PATRONILOR SĂLAJ ca structură asociativă  a mediului de afaceri.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului Zalău de către domnul Vitan Mihai.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului Zalău de către Asociația din Inimă pentru Sălaj.

31.Raportul anual al Primarului Municipiului Zalău privind starea socială, economică și de mediu în Municipiul Zalău în anul 2020.

     fisa localitatii

32. Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocurile de locuințe S18, Bloc 18, M6, D22 și P15, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce se desfăşoară pe raza municipiului Zalău, constituită în temeiul  Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfăşurarea adunărilor publice, actualizată.

34. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Nemeti Gergely și soția Nemeti Anna Etelka.

35. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilelor, terenuri intravilane, libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada Hunedoarei și strada Făgetului și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

36. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 11 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Ștefan cel Mare și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

37. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 34 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Gheorghe Șincai și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Scala și SB15 din municipiul Zalău” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 49 din 18 februarie 2021.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Dării de seamă contabile, a Raportului de gestiune al Sport Club Municipal Zalău pe anul 2020, precum și realizarea obiectivelor pe cele trei secții sportive, fotbal, volei și karate tradițional.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 76,48 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

41. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit  Nr.1  Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27795  din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparații capitale ”Construire și montaj scenă spectacole cu gard ornamental scenă, mochetă polo iarbă– Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Zalău”

42. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău, ca urmare a valorificării  inventarului pe anul 2020.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de “ Reparații capitale Acoperire șanț strada Marin Sorescu, reprofilare tramă stradală și așternere piatră spartă împănată” și “ Reparații capitale Deviere canalizare pluvială pe strada Decebal și rețea de date pe strada Parcului” din Municipiului Zalău, jud. Sălaj.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Pedagogic ” Gheorghe Șincai ” Zalău, în vederea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice cu destinația de unități de învățământ, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

45. Proiect de hotărâre privind  propunerea de atribuire în proprietatea deţinătorilor apartamentelor 1-9, blocul K20, str. Corneliu Coposu, nr. 5, jud. Sălaj a suprafeţei de 282 mp teren intravilan identificat în C.F. nr. 51815 Zalău, nr. top 425/1, 426/1/1/1.

46. Proiect de hotărâre privind  propunerea de atribuire în proprietatea numiţilor Fazakas Elisabeta, Fazakas Ştefan şi Henter Elisabeta a terenului în suprafaţă de 100 mp, teren intravilan identificat în CF nr. 2031 Zalău, nr. top. 3092/b/7/b/1, situat în Zalău, str. Mihai Eminescu, nr. 30, jud. Sălaj.

47. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației, în vederea demolării a imobilului Anexă gospodărească-Grădinița cu program prelungit nr.1 Zalău.

48. Proiect de hotărâre privind  modificarea Listei provizorii de investiții pe anul 2021 a Municipiului Zalău.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului teren cu construcții, proprietate privată a Municipiului Zalău, identificat în Cartea Funciară nr. 60303 Zalău, situat în mun. Zalău, str. Măgurice, nr. 7, jud. Sălaj.

   anexa 1       anexa 2       anexa 3

50. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 353/20.11.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 433/23.12.2020 privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitatea de gestionare a Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare,aprobarea tipului contractului de delegare a gestiunii ca fiind contract de achiziţie publică în condiţiile Legii nr.98/2016, a studiului de oportunitate şi fundamentare şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de  salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în Municipiul Zalău, aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 182/28.05.2020.

   anexa 1       anexa 2       anexa 3       anexa 4       anexa 5

51. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei și prelungirea contractului de constituire a dreptului de superficie asupra imobilului teren în suprafață de 232 mp, în favoarea SC Sepal Comerț SRL.

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația pentru Electromobilitatea din România AERO,  în vederea instalării unei stații de încărcare pentru vehicule electrice.

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și ACS „Sergiu Carp Tennis Club” în vederea organizării și desfășurării unui turneu de tenis de câmp, sub egida Federației Române de Tenis.

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții prin înființarea a două funcții publice de execuție și transformarea unor funcții publice de execuție vacante, în cadrul Poliției Locale Zalău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *