Vezi lista proiectelor care vor fi dezbătute mâine în ședința Consiliului Local Municipal Zalău

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 27 mai 2021, ora 09:00.
Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din data de 15 aprilie 2021, 27 aprilie 2021 și 13 mai 2021, precum și a Ordinii de zi pentru ședința din 27 mai 2021
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire hale metalice, reglementări urbanistice, realizare acces și operațiuni notariale”, bd. Mihai Viteazul nr. 112, beneficiar Bogdan Rareș Riza Păltineanu.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare și împrejmuire”, bd. Mihai Viteazul nr. 52, proprietate privată a SC YMY TRANS SRL.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, aprobat pentru anul 2021.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori la SC Citadin Zalău SRL, evaluați în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului domnului Mureșan Ovidiu Vlad, administrator la SC Transurbis SA Zalău, evaluat în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011.
6.Proiect de hotărâre modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor de proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru cultele religioase recunoscute de lege.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife utilizate de Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalău pentru serviciile prestate în Complexul Agroalimentar Central și Hala Agroalimentară Astralis ( Piața Astralis ) din Municipiul Zalău, prin completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 394/23.12.2020, Anexa 3.
8.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 privind bunurile de retur transmise în concesiunea SC Compania de Apă Someș SA prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în bazinul Hidrografic Someș-Tisa, în baza Contractului de delegare nr. 26717 din 12.07.2006, cu bunurile recepționate în baza Proceselor verbale nr. 784/21.12.2020 și nr. 785/21.12.2020.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de comodat nr. 7922 din 08.02.2017, încheiat între Municipiul Zalău și Clubul Sportiv Municipal Zalău, în sensul majorării suprafeței spațiului ce face obiectul contractului, situat în incinta Stadionului Municipal, de la 66,00 mp la 345,00 mp, proprietate privată a Municipiului Zalău.
10.Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă în favoarea U.D.M.R. România – Organizația Județeană Sălaj a spațiului în suprafață totală de 43,66 mp, situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 9, în vederea desfășurării de activități politice.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr. 16199 din 19.03.2015, încheiat între Municipiul Zalău și Partidul Național Liberal – Filiala Sălaj, în sensul majorării suprafeței spațiului închiriat situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 9, de la 152,60 mp la 224,00 mp.
12.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Asociațiile de locatari din blocurile ANL a centralelor termice pe gaz instalate în imobilele ANL administrate de municipiul Zalău, situate în str. Viitorului –blocurile DM, str. Sf. Vineri –bloc IAIFO sc. B+C, str. Olarilor – blocurile O3 şi O4.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.127 din 15.04.2021, privind vânzarea locuinței construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr.2, bloc DM2, în favoarea titularului contractului de închiriere.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 41,80 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
15.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din municipiul Zalău”, și abrogarea art. 2-6 și Anexei 1 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 394 din 29 noiembrie 2018.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru blocurile de locuințe P40 și D111.
17.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de: strada Vasile Lupu, strada Șerban Cantacuzino, aleea Domnița Bălașa și aleea Domnița Elena drumurilor de utilitate publică, situate în Municipiul Zalău, cartier Meseș.
18.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal pentru construire parc industrial Welthaus” (zona Farkas Domb – PUZ “Bazin de înot”), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 110 din 03.04.2018.
19.Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții periculoase/vătămătoare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2021.
21.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra a două imobile teren intravilan, libere de sarcini, necesare asigurării tramelor drumurilor publice, strada Veronica de Sălaj și str. Ponoarelor și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 6 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Brașovului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
23.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarele Hăncilă-Dull Maria-Gertrud și Borzáși-Dull Anna.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 139 din 15.04.2021 de aprobare a Regulamentului de Ordine Interioară pentru Sport Club Municipal Zalău.
25.Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *