Vezi lista proiectelor de hotărâre care urmează să fie dezbătute în cadrul Consiliului Local Zalău

Ordine de zi pentru ședința ordinară online a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 20 noiembrie 2020, orele 09:00

Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului local din data de 10.11.2020 și a Ordinii de zi pentru ședința din 20 noiembrie 2020

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe semicolective cu două apartamente, împrejmuire teren și amenajări exterioare”, str. Mihai Eminescu nr. 72, beneficiar SC Tefisall Imob SRL.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuințe semicolective, împrejmuire teren și amenajări exterioare  pe teren proprietate privată în suprafaţă de 3495 mp, situat în intravilanul localităţii Zalău, pe strada Salamon Jozsef  nr.24, beneficiar SC Tefisall Imob SRL.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire 2 locuințe semicolective, amenajări exterioare și împrejmuire pe teren proprietate privată înscris în C.F. nr. 70868 Zalău, nr. cad. 70868, în suprafață de 2972,00 mp, situat în intravilanul localităţii Zalău, strada Vânătorilor, nr.26”,  beneficiară Moldovan Eugenia.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru amplasare monument de for public – statuia lui Mihai Viteazul – amenajare spațiu (alei pietonale și mobilier urban)” b-dul  Mihai Viteazul zona blocului Scala.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției unui teren în suprafață de 1834 mp aflat în proprietatea privată a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. în vederea realizării unor investiții de interes public local în zona Gării CFR.

6.Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocurile de locuințe C2 și C3, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pentru anul de producție 2021 și a prețului de vânzare directă a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 20,28 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

9.Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea operatorului de transport SC Transurbis SA Zalău, a bunurilor proprietatea Municipiului Zalău, aprobate la casare și valorificare în baza HCL nr.61/20.02.2020 modificată prin HCL 196/25.06.2020 în urma inventarierii anuale 2019.

10.Proiect de hotărâre privind retragerea din concesiunea SC Citadin Zalău SRL a bunurilor proprietatea privată a Municipiului Zalău aprobate la casare și valorificare conform HCL nr. 61/20.02.2020 modificată prin HCL nr. 196/25.06.2020, în urma inventarierii anuale 2019.

11.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune,  valorificării şi, după caz, casării a  3 Puncte gospodăresti proprietatea Municipiului Zalău și retragerea unor bunuri  din administrarea și gestionarea  ADI ECODES Sălaj.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii Gimnaziale “Porolissum” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27789 din 12.09.2002.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii Gimnaziale “Corneliu Coposu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27798 din 12.09.2002.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27799 din 12.09.2002.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniței cu Program Normal nr.13 Ortelec-Zalău.

16.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în concesiunea Asocierii SC Neon Lighting SRL și SC Citadin Zalău SRL, în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău, nr.24040/2016.

17.Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr.182/28.05.2020 privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitatea de gestionare a Serviciului de salubrizare-activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, aprobarea tipului contractului de delegare a gestiunii ca fiind contract de achiziție publică în condițiile Legii nr.98/2016, a studiului de oportunitate și fundamentare și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare-activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în Municipiul Zalău.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate de către doamna Pirui Andreea Claudia bugetului local al Municipiului Zalău.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2020.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de înfrățire între Municipiul Zalău, județul Sălaj din România și Comuna Răzeni, raionul Ialoveni din Republica Moldova.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de reparații capitale Strada Fabricii – covor asfaltic carosabil, podeț și rigolă pământ și Cartier Dumbrava Nord-zona bloc SB35 – SB39 din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

22.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prevăzute la art.15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

23.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 70 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Pârâului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

24.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 37 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Gheorghe Șincai și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

25.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra a două imobile teren intravilan, liber de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada Dr. Ioan Pușcaș și strada Iulian Domșa și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

26.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 55 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Titu Maiorescu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

27.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații în domeniul public al Muncipiului Zalău oferită de proprietarii Crecan Ioan-Gheorghe și soția Crecan Sonia-Natalia.

28.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 139 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Morii și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

29.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 330 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public prevăzut în PUZ ”Modificare PUZ Dealul Morii”, strada nr.12 și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

30.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 801 mp, liber de sarcini, necesar asigurării realizării unui drum public care va comunica cu strada Simion Bărnuțiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului identificat în CF nr. 72084 Zalău, nr. cad. 72084, în suprafață de 151 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 72, în favoarea proprietarilor construcției edificată pe terenul proprietate privată a Municipiului Zalău.

32.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuințe sociale pentru imobilul Bloc C3, situat în Municipiul Zalău, str. Dumbrava nr. 48, proprietatea publică a Municipiului Zalău.

33.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău, a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții aprobat pentru anul 2020, precum și modificarea listei de investiții pentru anul 2020.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, precum și a bugetului creditului intern, aferent primelor 3 trimestre ale anului 2020 pe cele două secțiuni – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, faza PT, actualizat, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P+8 din Municipiul Zalău”, str. Simion Bărnuțiu nr. 25.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, faza PT, actualizat, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe V1 din Municipiul Zalău”, str. Crișan nr. 2.

37.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Episcopiei Române Unite cu Roma – Parohia Greco-Catolică Ortelec, a spaţiului situat în Municipiul Zalău, str. Moigradului, nr. 1/A, bl. Ortelec, ap. 2, parter, în suprafaţă de 47,58 mp,  în scopul desfăşurării activităţii specifice cultului religios.

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  Reţelei şcolare  a  unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul  Zalău pentru anul şcolar 2021-2022.

39.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 331/15.11.2019, modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228/25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 324/17.09.2020, ce reglementează transportul public local în comun în municipiul Zalău, prestat de SC Transurbis SA Zalău.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul  ”E-Școala Zalău” și a bugetului aferent.

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea blocului de locuințe sociale- Bl.C3 din municipiul Zalău”.

Diverse

Accesul online al cetatenilor va fi asigurat prin platforma Zoom:

ID: 804 927 0925

Host: Primaria Zalau

Passcode: 123456

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *