Vezi proiectele de pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Zalău din 18 februarie

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 18 februarie 2021, orele 09:00

Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din data de 23 decembrie 2020 și data de 28 ianuarie 2021, precum și a Ordinii de zi pentru ședința din 18 februarie 2021.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidențial și comercial”, str. Corneliu Coposu nr. 79, beneficiari Andrei Teodor și soția Andrei Viorica.

Documentatie

2.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali ca reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia socială de analiză a cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

4.Proiect de hotărâre privind  actualizarea listei provizorii de investiții a Municipiului Zalău, pentru anul 2021.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de stabilire, declarare și achitare a taxei de reabilitare termică.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.264/10.08.2020 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare – activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Zalău nr.42326 din 14.09.2012.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin atribuire directă către partide politice și birouri parlamentare a spațiilor aflate în domeniul public sau privat al UAT – Municipiul Zalău.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de închiriere a terenurilor cu destinația de pajiști permanente aprobat prin HCL nr. 394/23.12.2020, precum și închirierea prin licitaţie publică a unor pajiști proprietatea privată a Municipiului Zalău.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea redevenței  datorată de operatorul S.C. Compania de Apă Someș S.A. Municipiului Zalău, în baza Contractului de delegare nr. 26717/12.07.2006.

10.Proiect de hotărâre privind completarea anexelor privind bunurile de retur transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza contractului de delegare nr. 36269/2010, în administrarea SADP Zalău în baza contractului de administrare nr. 36254/2010 și în administrarea și gestionarea ADI Ecodes Sălaj, cu bunurile recepționate în baza Proceselor Verbale de recepție la terminarea lucrărilor executate de SC Citadin Zalău SRL.

11.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010, aprobat prin HCL nr. 208/06.08.2010 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederi referitoare la cota de dezvoltare.

12.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Zalău nr. 24040 din 01.04.2016, încheiat cu  Asocierea SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Citadin Zalău SRL.

13.Proiect de hotărâre privind majorarea suprafeței spațiului situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 9, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 39215 din 22.06.2018, încheiat cu Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Sălaj, de la 48,61 mp, la 64,79 mp.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate de către domnul Șimonca Ioan bugetului local al Municipiului Zalău.

15.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Scala și SB15 din municipiul Zalău” și abrogarea hotărârii de consiliu local al municipiului Zalău nr. 131 din 15 mai 2019.

16.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și bl. 80 (scara A) din Municipiul Zalău” și abrogarea hotărârii de consiliu local al Municipiului Zalău nr. 130 din 15.05.2019.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocul de locuințe C2, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.

19.Proiect de hotărâree privind aprobarea valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, pentru blocul de locuințe SB15.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna ianuarie 2021.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.

22.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul I (GRAV) de handicap la data de 31.12.2020.

Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *