Vezi proiectele de hotărâre dezbătute în ședința Consiliului Local al Municipiului Zalău

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 30 septembrie 2021, orele 09:00

1.Proiect de hotărâre privind propunerea desemnării unui candidat pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, selectat în prealabil conform prevederilor HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, modificarea listei de investiții aprobată pentru anul 2021, precum și modificarea programelor de activitate ale SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2021, pentru fiecare activitate.

     Nota de completare

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei Municipale de Cultură Zalău.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie și atelier auto”, bd. Mihai Viteazul nr. 100A-3, beneficiari Boda Francisc și Boda Miklos.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, amenajare spații verzi, împrejmuire teren, realizare branșamente utilități, operațiuni cadastrale/notariale”, str. Tipografilor nr. 5, beneficiar Ansamblul BVA Design SRL.

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Zalău pentru perioada 2024 – 2030.

     Documentatie

7.Proiect de hotărâre privind acordarea  dreptului  de uz și servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice,  în favoarea Societăţii  Distribuție Energie Electrică România SA, asupra  imobilului teren aferent str. Vânătorilor în suprafaţă de 0,5 mp proprietatea publică a Municipiului Zalău.

8.Proiect de hotărâre privind  acordarea  dreptului  de uz și servitute cu titlu  gratuit pe toată durata de existentă a capacităților energetice,  în favoarea Societăţii  Distribuție Energie Electrică România SA, asupra imobilului teren aferent str. Vânătorilor în suprafaţă de 1 mp proprietatea publică a Municipiului Zalău.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 182,91 mc de masă lemnoasă fasonată povenită  din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

10.Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții periculoase/vătămătoare pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău.

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău și al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Zalău.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.

13.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic “Voievod Gelu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27797 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparații capitale/investiții: „Lucrări de refacere a acoperișului și de înlocuire a paratrăsnetului la corpul A al clădirii Liceului Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău.

14.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Extensia Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.30527 din 30.06.2008, cu valoarea lucrărilor de remediere a defecțiunilor și de înlocuire a componentelor defecte la centrala termică pe gaz (nr.inventar 1622), aflată în administrarea Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Extensia Zalău, în incinta imobilului identificat în CF nr.67542, nr.cad. 67542-C15 (fost corp E), situat în Zalău, b.dul Mihai Viteazul, nr. 25.

15.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 186  din 24 iunie  2021 de aprobare a vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, nr.64/A, bloc O4, ap.7.

16.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcțiune, demolării și valorificării materialelor rezultate în urma demolării imobilului „Anexă gospodărească”, identificat în CF 68969 Zalău, nr. cad.68969-C2, în suprafață construită desfășurată de 53 mp, situat în Zalău str. Gheorghe Doja nr.13/A, proprietatea Municipiului Zalău, parte a bazei materiale a unității de învățământ preuniversitar de stat – Grădinița cu program prelungit nr.1 Zalău.

17.Proiect de hotărâre privind retragerea unor spații din administrarea Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău și transmiterea acestora în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr.5 Zalău pe perioada desfășurării lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu Program Prelungit nr.5 din Municipiul Zalău“,  cod SMIS 124161.

18.Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele patrimoniale, respectiv retragerea unor bunuri proprietatea Municipiului Zalău, din administrarea  și gestionarea ADI ECODES Sălaj, aprobate la casare în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.26 din 28.01.2021 în urma inventarierii pe anul 2020 și valorificate conform Procesului Verbal nr.63.167 din 13.09.2021.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe SB34 din Municipiul Zalău”, cod SMIS 117519.

20.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și în administrarea SADP Zalău.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea executǎrii unor lucrǎri suplimentare la obiectivul de investiții: “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe G164 din Municipiul Zalău”.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea blocului de locuinte sociale – Bl. C3 din Municipiul Zalău”.

23.Proiect de hotărȃre privind concesionarea prin licitație publică a apartamentului nr.2, str. 22 Decembrie 1989, nr.8, municipiul Zalău, județul Sălaj, identificat în Cartea Funciară nr. 55227-C1-U4 Zalău.

     Anexa 1;       Anexa 2;       Anexa 3

24.Proiect de hotărâre privind reaprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a Liceului pedagogic Gheorghe Șincai – internat și sala de sport” și aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice.

25.Proiect de hotărâreProiect de hotărȃre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele sociale destinate închirierii și a listei solicitanților care nu au acces la locuințele sociale destinate închirierii.

26.Proiect de hotărȃre privind completarea/modificarea art.3 din  Hotărârea Consiliului Local nr.30 din 31 ianuarie 2019 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.347 din 15 noiembrie 2019 în vederea obținerii Avizului conform în vederea demolării imobilelor   :”Spălătorie”, identificată în CF67542, nr. cad.67542-C9, în suprafață construită la sol de  96 mp și „Centrală termică” identificată în CF 67542 nr. cad.67542-C10  în suprafață de 88 mp,  situate în incinta Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” din Municipiul Zalău, Bulevardul Mihai Viteazul nr.25, județul Sălaj.

27.Proiect de hotărȃre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții: „Gradinița cu program prelungit și creșă din cartier Meseș, str. Al. Lăpușneanu din municipiul Zalău – ETAPA I CREȘĂ” cod SMIS 122270.

28.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului serviciilor de administare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău-activitățile de administrare, amenajare și întreținere a spațiilor verzi, spațiilor de joacă, a mobilierului urban, fântânilor arteziene și decorative, statuilor și monumentelor aferente domeniului public și privat al Municipiului Zalău și a Caietului de sarcini aferent acestor activități, precum și modificarea Contractului de  delegare/concesionare nr. 36269 din 10.08.2010.

     Regulament;       Caiet de sarcini

29.Proiect de hotărȃre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv Avram Iancu din municipiul Zalău”, cod SMIS 115362.

30.Proiect de hotărȃre privind aprobarea Protocoalelor cadru de colaborare pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă și/sau canalizare în municipiul Zalău.

Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *